../<   Helsingin kaupunginhallitukselle  
 

 

  Myllypuron taiteilijakylä
Asukastoimikunta
Myllypadontie 5
00920 Helsinki

Muistutus

Muistutus Helsingin kaupungin Yleiskaava 2002 -ehdotukseen koskien kyseessäolevaan kaavaehdotukseen sisältyvää Etelä-Myllypuroon suunnitteilla olevaa 1500 asukkaan pientaloaluetta.

Asukastoimikuntamme Etelä-Myllypurossa toimivissa asuin- ja ateljeetalojen muodostamassa taiteilijayhteisössä vaatii huomioon otettaviksi sekä uudelleen harkittaviksi seuraavia keskeisiä seikkoja Etelä-Myllypuroon kaavaillun (parhaillaan kilpailtavana olevan) uuden asuinalueen toteutuksen suhteen:

Rakennettavaksi ajateltu alue on Myllypuron aarre; henkireikä tuhansille ja varsin laajasti eri asukasryhmien käytössä oleva, arvostettu ja tärkeäksi koettu luonnonvarainen metsäalue, joka on maisemallisesti poikkeuksellisen moni-ilmeinen ja luonnontyypeiltään rikas.

Myllypadontie 5:n tontti, jolla Myllypuron taiteilijakylä sijaitsee, valittiin ateljeerivitalojen paikaksi luonnonmaisemansa takia. Ilman metsikköä ja siihen liittyvää viheraluetta puistoineen kylää ei olisi koskaan rakennettu nykyiselle paikalleen Myllypuroon.

Rakennuspäätöstä edelsivät Helsingin kaupungin antamat lupaukset siitä, että läheinen luonnonmaisema säilytetään taiteilijakylän asukkaiden asuinviihtyvyyden ja inspiraation lähteenä. Yhteensä 22 ateljeeasuntoyksikköä käsittävän taiteilijakylän suunnitteli aikoinaan arkkitehtitoimisto Jan Söderlund – Erkki Valovirta ympäröivän luonnon ehdoilla ja vuorovaikutussuhteessa sen kanssa. Pohjoismaiden suurinta taiteilijakylää on ulkomaisissa arkkitehtuurijulkaisuissa ylistetty erinomaisesti maisema-arvoja suojelevana ja hyödyntävänä ratkaisuna.

Toteutuessaan Yleiskaava 2002 -ehdotus siirtäisi nykyisin n. 100 metrin päässä taiteilijakylän tontista sijaitsevan ulkoilutien aivan kylän tontin rajalle. Se on tarkoitus viedä maanalaisena tunnelina viereisen Ratasmyllyntien alitse. Näin on suunniteltu siitä huolimatta, että uusi ulkoilutie kulkisi yleiskaavassa suojeltavaksi tarkoitetun alueen läpi eli ”seudullisesti säilytettävää viheryhteyttä” halkoen.

Taiteilijakylän tontin rajalle suunniteltu ulkoilutie tuhoaisi tieltään lähimetsikön puut, hävittäisi metsämaiseman ja veisi asumis- ja työrauhan taiteilijakylän asukkailta. Alikulkutunneli toisi mukaan maisemaan rumasti istuvia betonirakenteita. Asukastoimikuntamme mielestä nykyinen ulkoilutie voidaan säilyttää kulkemaan nykyisellä paikallaan rakennussuunnitelmien siitä kärsimättä.

Etelä-Myllypuroon suunnitellusta 1500 asukkaan pientaloalueen suunnittelusta on julistettu kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Olisi Suomen kannalta skandaali, jos kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa luontoon sijoittumisestaan tunnustusta saaneen taiteilijakylän omat luonnonarvot tuhoutuvat kansainvälisen kilpailun tuloksena.

Tämän asuin- ja työskentelypaikkamme ympäristön luonnonläheisyyttä syvästi arvostavina ja siitä voimaa työhömme saavina haluamme aktiivisesti olla vaikuttamassa näihin tuleviin ratkaisuihin elin- ja työympäristömme suhteen. Tässä myös katsomme perustellusti puolustavamme samalla koko kaupunginosan asukkaiden (tulevienkin asukkaiden!) todellista elämänlaatua.

Asuinalueita tulee kehittää elävässä dialogissa asukkaiden kanssa. Vahvasti myönteiseksi koetut, jo olemassa olevat alueelliset vahvuudet – kuten tässä metsän arvo itsessään, sen monien sosiaalisten ja kulttuuristen merkitysten huomiointi peruslähtökohtana uuden asutuksen suunnittelussa – lisäävät merkittävästi viihtyvyyttä. Tänne lähiöön kuuluvat asukkaiden korkealle arvostamat, kaikkien käytössä olevat luonnonmetsiköt – ne varsinaisesti ja kestävästi edustavat sitä todellista, arvokasta ydintä kaupunginosamme statuksessa nyt ja tulevaisuudessakin.

Yhtenä konkreettisena ehdotuksenamme on, että rakennettavaksi suunniteltua aluetta reunustavaa ns. seudullista viheryhteysvyöhykettä reilusti levennetään nyt suunnitellusta, jotta saadaan käytännössä edes jotakin arvokasta säilytettyä: leveät, tuuheat, suojaavat metsävyöhykkeet ulkoiluteiden molemmin puolin.

Myllypuroa koskevat asukastutkimukset puhuvat selkeää kieltään: luonnonläheisyys, hyvät ulkoiluvirkistysalueet ja rakentamisen väljyys ovat asioita, joita täällä asuvat todella arvostavat. Kun tarkastelee kaavaillun rakennushankkeen sijoitusta ja laajuutta tähän hienoimpaan metsäämme, voi hyvällä syyllä kysyä, mitä tästä asukkaiden arvostamasta luonnonläheisyydestä enää on käytännössä jäljellä, jos hanke ajetaan sellaisenaan asukkaita kuulematta läpi?

Helsingissä 27. huhtikuuta 2003,

Myllypuron taiteilijakylän asukastoimikunta

 
         
../<
English | Finnish | French | German | Italian | Spanish | Swedish

Kuvia rakennettavaksi aiotulta alueelta Myllypurosta